prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

Vedoucí laboratoře
Vedoucí ústavu aplikované matematiky

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky

Na Florenci 25, Praha 1, 110 00, Česká republika
Email: lambda@fd.cvut.cz, pribylo@fd.cvut.cz
Tel.: +420 731125297

Ondřej Přibyl vystudoval technickou kybernetiku na Fakultě elektrotechnické a následně získal titul Ph.D. v oboru dopravního plánování na PennState Universitě v USA. Zde také pracoval 3 roky jako vědecký pracovník v Pennsylvania Transportation Institute jako datový analytik.

V rámci Fakulty dopravní se zaměřuje zejména na oblasti zpracování dat či matematickému modelování, Inteligentním dopravním systémům a umělé inteligenci. Více než 14 let pracoval v komerčních společnostech zejména v oblasti analýzy dat pro dopravní telematiku. Věnoval se zde systémům pro měření rychlosti, výběr mýta, klasifikaci vozidel, vývoji SW pro zpracování dopravních přestupků a mnohým dalším. V rámci výzkumných projektů vyvinul například systém pro liniové řízení dálnic, který je implementován na Pražském okruhu. Této problematice se věnuje i nadále (nové generace založené na umělé inteligenci.).

V rámci evropského projektu H2020 MAVEN se věnoval problematice autonomních vozidel, zejména jejich integraci do městské infrastruktury. Zde měl na starosti mimo jiné oblast testování, analýzu a matematické zpracování dat, vyhodnocení výsledků či analýzu dopadů autonomních systémů. V projektu GLOMODO se věnuje analýze dat ze strategických detektorů v hlavním městě Praze a vytvoření takzvaného globálního, mentálního a fiskálního modelu dopravy.

Ve všech těchto oblastech má i aktivní publikační činnost, a to jak vědeckou tak i propagační či výukovou, jako například učebnici Aplikovaná telematika (Aplikovaná telematika. Janota, A – Franeková, M – Holečko, P – Pirník, R – Přibyl, O. – et al. 1. vyd. Žilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. 512 s. ISBN 978-80-554-1037-1.).

Oblasti zájmu:

 • Inteligentní dopravní systémy
 • Smart Cities
 • Dopravní chování

Vybrané nástroje:

 • Matematické modely
 • Odhad parametrů
 • Predikce
 • Klastrování a klasifikace

doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Vedoucí ústavu logistiky a managementu dopravy

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav logistiky a managementu dopravy

Horská 3, Praha 2, 128 03, Česká republika
Email: horaktom@fd.cvut.cz


doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky

Na Florenci 25, Praha 1, 110 00, Česká republika
Email: nagyivan@fd.cvut.cz

Hlavním tématem jeho vědecké práce je modelování, identifikace a řízení rozsáhlých dopravních systémů za neurčitosti. Pro popis těchto systémů je vybrán vhodně zvolený model buď fyzikální povahy, nebo ve tvaru „černé skříňky“. Odhad neznámých parametrů modelu se provádí pomocí bayesovského identifikačního algoritmu. Na základě identifikovaného modelu a provedené syntézy řízení se buď generuje podpora v rozhodování dopravním operátorům nebo lze výsledky využít pro přímé automatické řízení lokálních dopravních systémů. Dalším předmětem mého zájmu je výzkum v oblasti metod data-miningu, zaměřené zejména na analýzu diskrétních dopravních dat.

Oblasti zájmu:

 • Bayesovská statistika
 • Analýza dopravních dat
 • Modelování diskrétních dat

Vybrané nástroje:

 • Matematické modely
 • Odhad parametrů
 • Predikce
 • Klastrování a klasifikace

Ing. Michaela Zachová

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní


Dr.-techn. Ing. Jan Přikryl

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky

Na Florenci 25, Praha 1, 110 00, Česká republika
Email: prikrjan@fd.cvut.cz

Působí jako odborný asistent na ČVUT FD a jako výzkumný pracovník ve skupině elektrických pohonů na RICE ZČU v Plzni. Vystudoval obor elektronické počítače na FEL ČVUT v Praze, doktorát získal v oboru počítačové grafiky na TU Wien. Po návratu do ČR pracoval v komerční sféře, na náhradní vojenskou službu byl odvelen na tehdejší katedru aplikované matematiky ČVUT FD a už tam zůstal. Téměř deset let působil jako výzkumný pracovník v ÚTIA AVČR.

Oblasti zájmu:

 • Dopravní simulace
 • Matematické modelování
 • Aplikovaná statistika

Vybrané nástroje:

 • Matematické a statistické modelování
 • Optimalizace
 • Stavové modely
 • SUMO, Aimsun

Ing. Michal Matowicki, Ph.D.

Zástupce vedoucího laboratoře

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky

Na Florenci 25, Praha 1, 110 00, Česká republika
Email: lambda@fd.cvut.cz, matowmic@fd.cvut.cz

Michal Matowicki působí na pozici odborného asistenta na Ústavu aplikované matematiky FD CVUT. Pochází z Polska, kde na technické Univerzitě v Bialystoku ukončil bakalářské studia v oblasti dopravních staveb. Během té doby, rok strávil na mezinárodni výměně studentu na Univerzitě Aristotelese v Soluni. Doktorsky titul Ph.D. získal na fakultě dopravní, kde se věnoval analýze dopravního chovaní a simulacím dopravy v kontextu liniového řízeni dopravy. Od roku 2015 je zaměstnancem AZD Praha kde koordinuje vývojové práce zabezpečovacího zařízeni s cílem přizpůsobeni a uvedeni na Polsky trh. Od roku 2017 Je zaměstnancem Fakulty Dopravní kde věnuje se řešitelské prací v národních a mezinárodních projektech s tematikou autonomních aut (H2020 MAVEN), vyhodnoceni kvality dopravy (OP VVV GLOMODO), analýzy dopravního chovaní (OP VVV SMART, KIC MaaSTogether) a nove také autonomního řízeni vlaku (TACR VEXA). V vědecké prací zabývá se zejména matematickému a statistickému vyhodnoceni dopravních simulaci, logistické regresi a dopravnímu chovaní.

Oblasti zájmu:

 • Dopravní chovaní
 • Dopravní simulace
 • Simulace řízeni vozidla
 • Automatizace vozidel a železnice

Vybrané nástroje:

 • PTV Vissim
 • MatLab
 • Logisticka Regrese
 • Testovaní statistické hypotézy
 • SEM analýza

Ing. Šárka Jozová

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky

Na Florenci 25, Praha 1, 110 00, Česká republika
Email: jozovsar@fd.cvut.cz

Šárka Jozová působí jako doktorand na Fakultě dopravní ČVUT, kde také vystudovala obor Logistika a řízení dopravních procesů. Pod vedením doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. se nyní na Ústavu aplikované matematiky věnuje psaní disertační práce na téma Modelování rozsáhlých souborů diskrétních dat. Od roku 2020 je na Fakultě dopravní součástí řešitelského týmu projektu zaměřeném na analýzu dopravního chování (OP VVV SMART) a na projektu autonomního řízení vlaku (TAČR VEXA). Zde získává zkušenosti s praktickým využitím znalostí získaných během studia a s publikační činností.

Oblasti zájmu:

 • Modelování, odhad a predikce diskrétních dat a jejich aplikace v dopravě

Vybrané nástroje:

 • Scilab
 • Regrese
 • Logistická regrese
 • Metody data mining

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky

Na Florenci 25, Praha 1, 110 00, Česká republika
Email: hyksova@fd.cvut.cz

Magdalena Hykšová působí jako odborný asistent na Fakultě dopravní ČVUT. Studovala na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala titul Ph.D. v oboru Obecné otázky matematiky a informatiky. Je autorkou nebo spoluautorkou téměř 100 publikací. V oblasti aplikované matematiky se zabývá zejména teorií her, matematickým modelováním a optimalizačními metodami. Kromě toho se věnuje také historii a didaktice matematiky a teorie pravděpodobnosti.

Oblasti zájmu:

 • Matematická analýza
 • Teorie her
 • Teorie pravděpodobnosti

Vybrané nástroje:

 • Metody teorie her
 • Matematická analýza
 • Ekonometrické metody
 • Dopravní simulace

Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky

Na Florenci 25, Praha 1, 110 00, Česká republika
Email: nemcopav@fd.cvut.cz


Ing. Jana Kuklová

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky

Na Florenci 25, Praha 1, 110 00, Česká republika
Email: kuklojan@fd.cvut.cz

Jana Kuklová je studentkou doktorského studia na Fakultě dopravní ČVUT, kde se zaměřuje na harmonizaci dopravního proudu na dálnicích a využití multiagentních systémů pro modelování a řízení dopravy. Vystudovala obor Inteligentní dopravní systémy na FD ČVUT v Praze a během svých studií strávila jeden semestr v Barceloně a jeden v Kostarice.

Oblasti zájmu:

 • Modelování a řízení dopravního proudu
 • Multiagentní systémy