podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
My, Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice, součást Českého vysokého učení technického v Praze – Fakulta dopravní, sídlící na adrese Konviktská 20, 110 00 Praha 1 (dále jen „ČVUT FD“) bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

 

Správce vašich osobních údajů

Obchodní jméno: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní, Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice
IČO: 68407700
Sídlo: 110 00 Praha 1, Konviktská 20
Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese lambda@fd.cvut.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

 

Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení osoby.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

 

Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze správcem.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

 

Ochrana Vašich údajů

V ČVUT FD přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.
Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu lambda@fd.cvut.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

České vysoké učení technické v Praze jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 11. 2. 2021 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.